Regulamin zakupów

 

Regulamin Sklepu Internetowego

  misjalazienka.pl

Postanowienia ogólne

 

§1

 

1. Sklep internetowy misjalazienka.pl ma swoją siedzibę w Mysłowicach, przy ul. Katowickiej 60, tel. 32 307 73 72 NIP 222-08-05-238 REGON 240312363

2. Definicje:

a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

c. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

d. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

e. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

f. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

g. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

h. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

j. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.misjalazienka.pl

l. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

n. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

o. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

 

§2

Integralną częścią niniejszego regulaminu są :

 

a. Załącznik nr 1.wzór zgłoszenia reklamacyjnego "

b. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od umowy

 

 

§3

1. Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, toteż ich kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w innych celach przez użytkowników strony sklepu misjalazienka.pl jest zabronione

 

 

§4

1. Prezentowane towary i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu misjalazienka.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, są tylko i wyłącznie zaproszeniem do składania ofert, w rozumieniu art. 71 KC

2. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w sklepie misjalazienka.pl

3. Sklep misjalazienka.pl mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne i opisy pochodzące ze stron internetowych producentów nie zawierają braków lub błędów.

4. Rozbieżności wymienione w pkt. 2 i 3 nie są podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec sprzedającego, w szczególności nie są podstawą do żądania wymiany towaru na inny na koszt sklepu misjalazienka.pl

 

 

§5

1. Przedmiotem działalności sklepu misjalazienka.pl jest sprzedaż płytek ceramicznych, dekoracji, elementów wyposażenia łazienki, chemii budowlanej.

2. Sprzedawane towary są nowe i w gatunku pierwszym. Produkty w innym niż pierwszy gatunek posiadają w nazwie informację na temat gatunku ( np. gat.2)

3. Płytki ceramiczne sprzedawane są na opakowania (kartony) chyba, że co innego wynika z informacji zamieszczonych na karcie produktu.

4. Dekoracje i pozostały asortyment sprzedawane są na sztuki, chyba, że co innego wynika z informacji zamieszczonych na karcie produktu.

5. Jeżeli Klient zamówi taką ilość towarów, o których mowa w pkt. 3, której nie da się przeliczyć na pełne opakowania, ilość ta zostanie zaokrąglona do pełnych kartonów w górę.

6. Szczegółowy spis produktów i ich ceny jednostkowe znajdują się na stronie internetowej sklepu Misjalazienka.pl. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami obowiązującej chwili składania zamówienia.

7. Wskazane w pkt. 6 ceny nie obejmują opłat dodatkowych jakie zobowiązany jest ponieść Klient na mocy niniejszego Regulaminu, w szczególności nie obejmują kosztów transportu zamówionych towarów do miejsca wskazanego przez Klienta, kosztów transferu środków pieniężnych na konto bankowe sprzedającego, kosztów zawarcia umów kredytowych, chyba że co innego wynika z postanowień regulaminu lub załączników do niego. Szczegółowy wykaz opłat dodatkowych oraz ich bieżąca wysokość znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Opłaty dodatkowe wskazane w pkt 7 będą przez sprzedającego wyodrębnione jako dodatkowa jedna lub kilka pozycji na dokumencie potwierdzającym dokonanie transakcji sprzedaży.

9. Jeżeli po złożeniu zamówienia, a przed otrzymaniem towaru, stawka podatku VAT ulegnie zmianie Klient obowiązany jest do zapłaty ceny brutto uwzględniającej nową stawkę podatku VAT.

10. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

 

 

Rejestracja w sklepie Misjalazienka.pl i ochrona danych osobowych

 

§6

1. Każdy użytkownik (Klient) może dokonać rejestracji na stronie www.misjalazienka.pl zakładając swoje konto poprzez wypełnienie stosownego formularza i podanie wymaganych w formularzu danych.

2. Rejestracja konta użytkownika jest dobrowolna oraz bezpłatna.

3. Konto użytkownika może zostać zablokowane przez Administratora lub usunięte bez wcześniejszego uprzedzenia jeżeli Administrator stwierdzi jednostronnie:

- złamanie postanowień niniejszego Regulaminu przez użytkownika,

- działanie użytkownika naruszające normy prawa powszechnie obowiązującego

- działanie użytkownika sprzeczne z dobrymi obyczajami

4. Usunięcie konta użytkownika powoduje usunięcie wszystkich podanych przez niego danych poza danymi które muszą pozostać w bazie, gdy użytkownik dokonał transakcji zakupu towarów oferowanych przez sprzedającego.

 

§7

1. Dane osobowe podane w formularzach rejestracyjnych na stronie misjalazienka.pl są przetwarzane w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) na co Klient wyraża bezwarunkową zgodę poprzez ich podanie.
2. Klient sklepu misjalazienka.pl wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie przez sprzedającego, informacji zamieszczonych przez Niego na stronie sklepu, a w szczególności nick’ów, opinii, wypowiedzi i innych materiałów.
3. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
4. Sklep misjalazienak.pl nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
5. Sklep misjalazienka.pl w celu realizacji zamówienia może przekazać dane adresowe kupującego firmom zewnętrznym, które będą realizować usługę dostawy.
6. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep misjalazienka.pl może przesyłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenia do wypełniania ankiet posprzedażowych. Ankiety służą do badania opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący dobrowolnie wypełnia ankietę.

 

Zamówienia

 

§8

Zamówienie w sklepie misjalazienka.pl może złożyć:

1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

2. każda osoba prawna,

3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych zwana dalej "Kupującym", z zastrzeżeniem, że sklep misjalazienka.pl realizuje zamówienia jedynie, gdy miejsce dostawy znajduje się na terytorium RP.

 

 

§9

Zamówienie złożone w sklepie misjalazienka.pl nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedający, w ciągu 1 dnia roboczego może przyjąć zamówienie do realizacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej oświadczenie sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w §9 pkt.2 zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a sprzedającym.

Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzona fakturą VAT, która będzie wysłana osobną przesyłką listowną.

 

 

Płatności

 

 

§10

1. Sprzedający udostępnia następującą formę płatności:

- przelew tradycyjny na rachunek bankowy sprzedającego w mBank nr rachunku bankowego: 42 1140 2017 0000 4002 1104 0047

2. Brak płatności w ciągu 3 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży powoduje anulowanie zamówienia.

 

 

Realizacja zamówienia

 

 

§11

1. Sklep misjalazienka.pl realizuje zamówienia zawsze jednorazowo - poprzez jednorazową wysyłkę kurierską całości zamówionego towaru, chyba że co innego wynika z indywidualnych ustaleń pomiędzy sklepem a Klientem. Ustalenia te dla swej ważności wymagają formy pisemnej i muszą zawierać postanowienia o pokryciu przez Klienta dodatkowych kosztów transportu powstałych wskutek podziału zamówienia na części.

2. Sklep misjalazienka.pl przystępuje do realizacji (kompletacji) zamówienia natychmiast po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym sprzedającego.

3. Jeżeli nie jest możliwa kompletacja zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od sklepu misjalazienka.pl (np. z powodu braków na magazynie u producenta) sklep misjalazienka.pl prześle Klientowi niezwłocznie po powzięciu takiej wiadomości informację w formie pisemnej.

4. Jeżeli w trakcie kompletacji okaże się, iż z przyczyn technicznych, zasad prawidłowego pakowania towaru zapobiegającego uszkodzeniom w transporcie, nie jest możliwe wysłanie do Klienta całości zamówienia na ustalonej w zamówieniu ilości palet (paczek) misjalazienka.pl pisemnie informuje o tym fakcie Klienta.

5. W przypadku wskazanym w pkt 4 dalsza kompletacja jest możliwa po wyrażeniu zgody przez Klienta na obciążenie go dodatkowymi kosztami transportu w wysokości określonej przez sklep misjalazienka.pl zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu „Koszty dodatkowe związane z realizacją zamówień w sklepie misjalazienka.pl

6. Brak odpowiedzi Klienta na informację o której mowa w pkt 5 w terminie 7 dni od daty przesłania Klientowi pisemnej informacji traktowana jest jako rezygnacja z zamówienia.

7. Pisemny brak zgody Klienta na obciążenie dodatkowymi kosztami o których mowa w pkt 5 powoduje skompletowanie zamówionego towaru na takiej ilości palet (paczek) jak w pierwotnym zamówieniu ale zwalnia sklep misjalazienka.pl z odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie. Tym samym Klient traci prawo reklamacji uszkodzonego towaru jeżeli uszkodzenie powstało w transporcie wskutek niewłaściwego ułożenia towarów.

 

 

§12

Termin realizacji zamówienia

Maksymalny termin dostawy zamówionych przez Klienta towarów wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy sprzedającego.

Zazwyczaj termin dostawy zakupionych towarów waha się od 3 do 7 dni roboczych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy sprzedającego

 

 

Dostawa przesyłki

 

 

§13

1. Po skompletowaniu zamówienia Klienta towar jest dostarczany Klientowi za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej zwanej dalej Kurierem, wykonującej odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz sklepu misjalazienka.pl przewóz towarów do jego Klientów na wskazany przez Klienta adres dostawy

2. Dostawa towaru następuje po telefonicznym lub pisemnym uzgodnieniu przez sklep misjalazienka.pl terminu wysyłki zamówionego towaru.

 

 

§14

1. Ceny prezentowane przez sklep misjalazienka.pl przy oferowanych towarach nie obejmują kosztów transportu zamówionych towarów w miejsce dostawy wskazane przez Klienta.

2. Klient obowiązany jest pokryć koszty transportu w kwotach wskazanych w niniejszym Regulaminie lub załączniku nr 1 do Regulaminu „Koszty dodatkowe związane z realizacją zamówień w sklepie misjalazienka.pl chyba że co innego wynika z tych dokumentów.

 

 

§15

1. Przesyłki dostarczane są przez Kuriera w dniach roboczych po uprzednim telefonicznym kontakcie z Klientem celem ustalenia godziny dostarczenia.

2. Klient obowiązany jest dostosować się do ustaleń z Kurierem określających termin oraz godzinę dostarczenia zamówienia pod wskazany adres i odebrać przesyłkę osobiście lub zapewnić jej odbiór przez osobę upoważnioną, po uprzednim kontakcie ze sklepem Misjalazienka.pl

3. Kurier nie wnosi towaru do domu i lokalu Klienta. Klient obowiązany jest tę czynność wykonać własnym staraniem i na własne ryzyko.

4. Odbierający przesyłkę obowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty celem jego okazania kurierowi i wpisania w list przewozowy.

5. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pod adresem dostawy mimo wcześniejszego telefonicznego poinformowania Klienta, awizuje przesyłkę i wskazuje miejsce, gdzie Klient może ją odebrać.

6. Przesyłkę awizowaną Klient zobowiązany jest odebrać na własny koszt i własnym staraniem w terminie 2 dni roboczych od daty wystawienia awizo. Po upływie tego terminu następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu przesyłki do magazynów sklepu misjalazienka.pl oraz ewentualnymi kosztami składowania przesyłki przez Kuriera obciążany zostaje Klient z zastrzeżeniem pkt 7

7. Jeżeli Klient żąda ponownej dostawy przesyłki obowiązany jest do pokrycia kosztów ponownego dostarczenia przesyłki w kwocie wskazanej w załączniku nr 1 do regulaminu „Koszty dodatkowe związane z realizacją zamówień w sklepie misjalazienka.pl oraz ewentualnych kosztów składowania przesyłki przez Kuriera.

8. Ponowna dostawa o której mowa w pkt 7 może nastąpić po wyrażeniu na nią zgody przez sklep Misjalazienka.pl i po wpływie odpowiedniej kwoty na konto sklepu.

9. Odbierając przesyłkę, Klient zobowiązany jest złożyć czytelny podpis na liście przewozowym, wpisać numer swojego dowodu osobistego, jeżeli stan zewnętrzny przesyłki i jej zawartość nie budzą jego wątpliwości.

10. Sklep misjalazienka.pl może uzależnić wysyłkę zamówionego towaru od ustanowienia przez Klienta kaucji na koszty transportu powrotnego do magazynów sklepu jeżeli Klient mimo kontaktu ze strony Kuriera przesyłki nie odbierze.

11. Kaucja zabezpiecza odbiór zamówionego towaru przez Klienta i podlega wpłacie na rachunek bankowy sklepu Misjalazienka.pl przed wydaniem towaru Kurierowi.

12. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki w trybie opisanym w §18 pkt 1 – 8 kaucja ulega przepadkowi na rzecz sklepu misjalazienka.pl bez informowania Klienta o tym fakcie. W pierwszej kolejności sklep pokrywa z niej koszty transportu powrotnego przesyłki do swoich magazynów.

13. Jeżeli Klient odbierze przesyłkę dla której ustanowiono zabezpieczenie w postaci kaucji sklep misjalazienka.pl obowiązany jest zwrócić kaucję Klientowi w terminie 3 dni roboczych od daty, kiedy dowiedział się, iż Klient przesyłkę odebrał.

14.Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

 

§16

1. Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki (ew. uszkodzenia) i zgodność jej zawartości z dokumentem przewozowym oraz handlowymi dołączonymi do przesyłki (zamawiane towary i ich ilości). Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem, z zastrzeżeniem punktów 3 - 5.

2. Niezachowanie postanowień pkt. 1 powoduje utratę przez Klienta wszelkich roszczeń reklamacyjnych dotyczących tej przesyłki w zakresie wad jakie Klient przy dołożeniu należytej staranności, mógł wykryć przyjmując i badając przesyłkę w sposób określony w niniejszym regulaminie.

3. W przypadku towarów dostarczonych na paletach należy obejrzeć je z zewnątrz, czy paleta lub pudełka nie zostały uderzone, a opakowanie nie posiada zewnętrznych uszkodzeń.

4. Jeżeli stan wizualny przesyłki paletowej nie budzi zastrzeżeń Klient w liście przewozowym wpisuje: „Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia. Nie stwierdzono zewnętrznych uszkodzeń.”

5. Dokładne sprawdzenie zawartości palety i wnętrza opakowań zbiorczych znajdujących się na tej palecie Klient zobowiązany jest dokonać w terminie 2 dni od daty dostawy (kontrola szczegółowa).

6. Jeżeli stan przesyłki po kontroli szczegółowej budzi zastrzeżenia, Klient obowiązany jest niezwłocznie po kontroli, nie później niż 2 dni od daty dostawy, złożyć do sklepu misjalazienka.pl zgłoszenie reklamacyjne.

7. Rozpatrując reklamację o której mowa w pkt 6 sklep misjalazienka.pl może żądać od Klienta zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych danych pozwalających rozpatrzyć reklamację Klienta, ale również pozwalających sprzedającemu dojść roszczeń przysługujących mu od Kuriera uszkodzonego towaru na podstawie umów zawartych pomiędzy sklepem a Kurierem.

8. Brak współdziałania Klienta ze sprzedającym, w zakresie żądań sklepu misjalazienka.pl kierowanych do Klienta, o których mowa w pkt 7, w szczególności niewykonanie poleceń sklepu w terminie 7 dni od daty ich przesłania w formie pisemnej Klientowi, uważa się za rezygnację Klienta z roszczeń reklamacyjnych.

 

 

Reklamacje, Niezgodność towaru z umową

 

§17

1. Klient może złożyć reklamację na dostarczony przez sklep misjalazienka.pl towar z zachowaniem terminów i zasad opisanych w innych częściach regulaminu lub wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli towar posiada wady uniemożliwiające zgodne z jego przeznaczeniem wykorzystanie.

2. Sklep misjalazienka.pl nie odpowiada za wady towaru opisane w pkt 1 jeżeli:

a. Klient nie zachował procedury opisanej w §16 dotyczącej sprawdzenia i odbioru przesyłki od kuriera, a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczonych elementów

b. Klient nie dochował obowiązku określonego w §16 pkt 5 (kontrola szczegółowa przesyłki), a wada polega na mechanicznym uszkodzeniu dostarczonych elementów lub też dostarczony towar ma wadę, którą Klient byłby w stanie wykryć gdyby należycie zbadał rzecz dostarczoną przez sklep misjalazienka.pl

c. Klient nie sprawdził i nie porównał dostarczonego towaru pod względem odcienia, koloru, kalibracji, wymiaru, daty produkcji i innych parametrów dostarczonych elementów przed ich zamontowaniem lub innym trwałym połączeniem z podłożem.

d. Klient nie posiada dowodu zakupu reklamowanego towaru w sklepie misjalazienka.pl

3. Reklamacje złożone przez Klienta będącego Konsumentem tzn. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową podlegają rygorom ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002. W pozostałych przypadkach znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw powszechnie obowiązujących.

4. Klient wyraża zgodę aby wszelka korespondencja dotycząca skutecznie złożonych i rozpatrywanych przez sklep misjalazienka.pl reklamacji oraz korespondencja dotycząca skutecznie złożonej i rozpatrywanej przez sklep misjalazienka.pl reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania zamówienia. Przyjmuje się iż wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).

 

5. Sklep misjalazienka.pl może według swego wyboru zrezygnować w całości lub w części z zasad opisanych w pkt 4 i stosować tryb rozpatrywania reklamacji tradycyjny związany z wysyłaniem Klientowi pism listem poleconym.

 

 

 

Gwarancja

 

§18

1. Towary umieszczone na stronach sklepu misjalazienka.pl objęte są poza rękojmią i odpowiedzialnością sklepu z tytułu niezgodności towaru z umowa również gwarancją producenta, ale tylko w przypadkach, w których taka gwarancja została wyraźnie udzielona.

 

 

Odstąpienie od umowy

 

§19

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Kupujący będący Klientem, który zawarł umowe na odległość może bez podania przyczyny zrezygnować w drodze odstąpienia od umowy z towaru zakupionego w sklepie misjalazienka.pl, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.

 2. Realizacja uprawnienia wskazanego w pkt 1 wymaga wysłania do sklepu misjalazienka.pl w formie pisemnej odstąpienia od umowy w czasie do 14 dni od otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy można wysłać na adres sklepu misjalazienka.pl After2 s.c. ul.Katowicka 60, 41-400 Mysłowice lub na adres mailowy sklep@misjalazienka.pl

3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz do pobrania z naszej strony "Odstąpienie od umowy" , jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Klient odsyła towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania oddawanego towaru.

9. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§20

1. Zwracany w trybie opisanym w § 19 Regulaminu towar zostanie przyjęty przez sklep misjalazienka.pl tylko wtedy, gdy nie będzie nosił śladów użytkowania.

2. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania w szczególności śladów wskazujących na próby jego montażu.

3. Zwracany towar musi być kompletny tzn towar zwracany przez Klienta do sklepu misjalazienka.pl musi być całkowicie ilościowo i asortymentowo zgodny z towarem zamówionym przez Klienta i dostarczonym za pośrednictwem Kuriera

4. Sklep misjalazienka.pl zastrzega sobie prawo dokładnej kontroli zwracanego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem.

5. Jeżeli towar w ocenie sklepu misjalazienka.pl nie spełnia warunków wskazanych w pkt 1 - 3 sklep stawia do dyspozycji Klienta towar informując go niezwłocznie w formie pisemnej o tym fakcie.

6. Jeżeli kontrola o której mowa w pkt 4 w zakresie wymogów opisanych w pkt 1 - 3 wypadła pomyślnie sklep misjalazienka.pl zwróci Klientowi kwotę równą wartości zamówionego towaru bez uwzględniania do zwrotu kosztów transportu lub przekazania zapłaty za pobraniem.

7. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy niezwłocznie nie później niż w terminie 10 dni od daty dokonania kontroli zwracanego towaru, o której mowa w pkt 4, ale nie wcześniej niż po podpisaniu i odesłaniu przez Klienta dokumentów faktur korygujących dotyczących zwrotu towaru w trybie odstąpienia od umowy.

8. Sklep misjalazienka.pl nie przyjmuje zwrotów części zamówionych towarów w trybie odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej przez Klienta na odległość.

 

 

 

Anulowanie zamówienia

 

§21

1. Sklep misjalazienka.pl może anulować zamówienie, jeżeli:

a. w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego godności nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca,

b. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcje, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do których Klient odstąpił na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

 

§22

1. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Po wysłaniu zamówionego towaru do Klienta anulowanie zamówienia jest niedopuszczalne chyba że Klient pokryje koszty transportu powrotnego zamówionych towarów do magazynów sklepu misjalazienka.pl

3. W przypadku anulowania zamówienia z zachowaniem zasad opisanych w pkt 1 i 2 oraz w trybie przewidzianym w §21, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu misjalazienka.pl przelewem, sklep zwraca ją Klientowi na rachunek bankowy a terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty skutecznego anulowania zamówienia.

 

 

Postanowienia końcowe

 

§23

 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem strony internetowej sklepu misjalazienka.pl Strony postanawiają załatwiać w sposób polubowny.

 

 

§24

1. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie Kodeksu Cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl